POLITYKA PRYWATNOŚCI CrissCross

 1. Kto jest administratorem państwa danych?
  Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI „TWÓJ STARTUP” z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Żurawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa).
  Powyższa polityka prywatności dotyczy usług Fundacji świadczonych przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa CrissCross dane kontaktowe: numer telefonu +48 695480165, adres e-mail: kontakt@crisscross.pl realizowanych przez Oleksandr Levchuk.
 2. Dlaczego przetwarzamy Państwa Dane?
  1. W związku z usługami świadczonymi za pośrednictwem CrissCross.pl polegającymi na sprzedaży odzieży dziecięcej Tj. w celu zawarcia lub wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit.b Rozporządzenia), Państwa dane będą przechowywane do czasu wykonania umowy.
  2. W celach marketingowych i promocji produktów oferowanych przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp” z siedzibą w Warszawie będących naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia). Państwa dane będą przetwarzane do czasu wyrażenia sprzeciwu.
  3. Wypełniania wszelkich ciążących na nas obowiązków prawnych w związku z podjętą współpracą (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia), cel ten związany jest z obowiązkami prawnymi przechowania określonych dokumentów przez czas wskazany w przepisach prawa, np.:
  4. art. 74 ust. 2 pkt 1-8 Ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2017 r. poz. 1858);
  5. art. 8b ust. 3 w zw. z art. 9k Ustawy z dnia 16.11.2000r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2000 nr 116 poz. 1216);
  6. art. 86 §1 i 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. 1997 nr 137 poz. 926).
  7. W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia). Dane będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń
  8. W przypadku wyrażenia zgody, Państwa dane będą przetwarzane w granicach i celu wskazanym w wyrażonej zgodzie (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a). Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.
 3. Jakie dane podlegają przetwarzaniu?
  Do zawarcia umowy wymagamy podania przez danych na formularzu umowy / zamówienia (jeśli ich Państwo nie podadzą, nie zawrzemy umowy/ nie wykonamy zamówienia). Dodatkowo możemy poprosić o dane opcjonalne, które nie mają wpływu na zawarcie umowy (jeśli ich nie otrzymamy, nie będziemy mogli, np. dzwonić pod numer kontaktowy).
  W trakcie trwania umowy, świadcząc usługi, wchodzimy w posiadanie innych Pani/Pana danych. Pojawienie się u nas Pani/Pana danych osobowych jest konsekwencją działania naszych usług, z których Pan/Pani korzysta.
 4. Komu zostaną udostępnione dane?
  1. Organy władzy publicznej, w zakresie, w którym nie otrzymują danych w ramach konkretnego postępowania na podstawie prawa;
  2. Podmioty, które przetwarzają Pana/Pani dane osobowe w imieniu Fundacji na podstawie zawartej z Fundacją umowy powierzania przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające). Będą to, m.in.: Beneficjenci Fundacji, informatycy, firmy archiwizujące, podmioty świadczące usługi bankowe i płatnicze, firmy hostingowe;
  3. Zewnętrzni administratorzy danych (tzw. Równoległy Administrator, któremu dane są udostępniane, np. radcy prawni i adwokaci, podmioty prowadzące działalność kurierską lub pocztową, podmioty nabywające wierzytelności – w razie niezapłacenia przez Państwa naszych faktur w terminie).
 5. Czy Dane są profilowane?
  Informujemy, iż Państwa dane nie będą podlegać profilowaniu, czyli zautomatyzowanej analizy Pana/Pani danych i opracowania przewidywań na temat preferencji lub przyszłych zachowań (profilowanie oznacza, np. w przypadku profilowania marketingowego określanie, którą ofertą może być Pan/Pani najbardziej zainteresowany/a w oparciu o wcześniejsze Pana/Pani wybory).
 6. Jakie przysługują Państwu prawa?
  1. Prawo dostępu do przetwarzanych przez nas danych osobowych(art. 15 Rozporządzenia),
  2. Prawo do sprostowania powierzonych danych osobowych, w tym ich poprawianie(art. 16 Rozporządzenia),
  3. Prawo do usunięcia danych osobowych z naszych systemów tzw. „prawo do bycia zapomnianym” – jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Państwa dane, mogą Państwo zażądać, abyśmy je usunęli (art. 17 Rozporządzenia),
  4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – mogą Państwo zażądać, abyśmy
   ograniczyli przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub
   wykonywania uzgodnionych z Państwem działań, jeżeli posiadamy nieprawidłowe dane na
   Państwa temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcą Państwo, żebyśmy je
   usunęli, bo są Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na
   czas wniesionego przez sprzeciwu względem przetwarzania danych (art. 18 Rozporządzenia),
  5. Prawo do przenoszenia danych – Mają Państwo prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „.csv”) dane osobowe dotyczące Państwa, w których posiadaniu jesteśmy na podstawie umowy lub wyrażonej zgody. Uprawnienie to będzie przysługiwało, gdy będziemy posiadać dane w formacie elektronicznym – w przypadku posiadania danych jedynie w formie papierowej nie będą Państwo mieli możliwości skorzystania z tego uprawnienia. Mogą Państwo zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu
   podmiotowi (art. 20 Rozporządzenia),
  6. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych -w każdej chwili mają Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie zgody – art. 7 ust. 3 Rozporządzenia. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody występuje poprzez wysłanie wiadomości mailowej na adres: sklep@crisscross.pl
  7. Prawo do sprzeciwu – może Pan/Pani wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani
   danych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes – art. 21
   Rozporządzenia. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli
   przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba, że wykażemy,
   istnienie prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych, które uznaje się za
   nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności
  8. Jeżeli w Państwa opinii przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia,
   przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu
   Ochrony Danych Osobowych
 7. Kontakt
  Jeśli potrzebujecie Państwo dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub
  chcecie skorzystać z przysługujących praw, prosimy o kontakt na adres e-mail: rodo@twojstartup.pl


Czym jest plik Cookie/Ciasteczka?

Pliki cookies zwane po polsku Ciasteczkami stanowią pliki tekstowe. Powstają one w sposób automatyczny za pomocą przeglądarek internetowych w momencie odwiedzania i korzystania ze stron internetowych. Są one wysyłane przez stronę internetową i zapisywane na urządzeniu użytkownika. Dane uzyskiwane za pomocą pliku cookies są odczytywane tylko za pomocą strony, która stworzyła plik cookie, tj. https://crisscross.pl/. Strona internetowa nie ma dostępu do plików cookies, których sama nie stworzyła i do których nie został udzielony dostęp.
Pliki cookies służą do ułatwienia korzystania ze strony internetowej przez użytkownika bądź poprzez dostosowanie korzystnych dla użytkowania treści przez stronę internetową.

Kto jest administratorem państwa danych?

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI „TWÓJ STARTUP” z siedzibą w Warszawie (adres siedziby:
ul. Żurawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000442857; NIP: 5213641211; REGON: 146433467, dane kontaktowe: numer telefonu +48 695480165, adres e-mail: sklep@crisscross.pl w związku z realizowaną przez Oleksandr levchuk zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa o nazwie CrissCross

Cel Stosowania plików cookies przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUp:

1) Techniczne – umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu,występują na większości stron internetowych, umożliwiają a) „Zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień, np. czy zapoznali się z polityką cookies b) Personalizację interfejsu Użytkownika, np. języka strony, tego czy strona powinna być wyświetlona w formie przystępnej dla komputera/telefonu komórkowego.W przypadku sklepów internetowych cookies techniczne pozwalają na zapamiętaniu zawartości „koszyka” lub automatycznego logowania się do konta przez użytkownika.
2) Analityczne – w celu polepszenia świadczonych usług i działania strony internetowej, poprzez:
     a) Pozyskiwanie danych analitycznych, na podstawie których tworzone są statystyki np. na podstawie dokonywanych czynności na stronie, lokacji z której             dokonywane jest wejście na stronę, urządzenia wykorzystywanego do odwiedzania strony
      b) Zbieranie informacji o ilości wejść na stronę
     c) Zbieranie informacji dotyczących miejsca z którego najczęściej wchodzą na stronę użytkownicy
     d) Zbieranie informacji na jakie części stron najczęściej korzysta użytkownik
     e) Zbieranie informacji jak długo użytkownicy korzystają ze stron

Czas Przechowywania plików Cookies.

Sesyjne – są przechowywane na użytkowanym urządzeniu do czasu opuszczenia strony, np. poprzez wyłączenie przeglądarki internetowej
Stałe – istnieją do czasu ich ręcznego usunięcia bądź upłynięcia określonego w przeglądarce czasu

Rodzaj zbieranych danych

Zaliczamy do nich: adres IP, rodzaj platformy, urządzenia i przeglądarki internetowej, adres strony z której nastąpiło przekierowanie na stronę sklepu,
Jednocześnie informujemy że wszystkie dane przetwarzane przez naszą stronę internetową są anonimowe i nie pozwalają na identyfikację użytkownika.

Jakie dane wysyłamy innym podmiotom?
Informujemy, iż nie przekazujemy danych innym przedsiębiorstwom.

Sposób wycofania zgody

W każdej chwili możesz wyłączyć pliki cookies dla konkretnej witryny albo w ogóle dla wszystkich połączeń z Twojej przeglądarki.
W przeglądarce Mozilla Firefox W menu „Narzędzia” wybierz „Opcje” i w nich zakładkę „Prywatność”. Przeglądarka daje Ci możliwość zaznaczenia, że nie chcesz być
śledzony w ogóle albo usunięcia pojedynczych ciasteczek poszczególnych witryn.
W przeglądarce Microsoft Internet Explorer W menu „Narzędzia” wybierz „Opcje internetowe” i w nich zakładkę „Prywatność”. Specjalnym suwakiem możesz regulować ogólny poziom prywatności albo przyciskiem „Witryny” zarządza ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych.
W przeglądarce Google Chrome W menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w prawym górnym rogu przeglądarki wybierz „Narzędzia” a potem „Wyczyść dane przeglądania…”. Oprócz możliwości czyszczenia plików cookie, znajduje się tam link „Więcej informacji”, który prowadzi do szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki.
W przeglądarce Opera Przyciskiem „Opera” w lewym górnym rogu otwórz menu i wybierz w nim „Ustawienia” i dalej „Wyczyść historię przeglądania…”. Oprócz możliwości skasowania już ustawionych plików cookie, jest tam też przycisk „Zarządzaj ciasteczkami…” prowadzący do bardziej zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn.
W przeglądarce Safari W menu „Safari” wybierz „Preferencje” i w nich zakładkę „Prywatność”. Znajdziesz w niej liczne opcje dotyczące plików cookie.
W telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych Każdy model telefonu może tę funkcję obsługiwać w inny sposób. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia mobilnego.
Brak możliwości zapisywania/odczytywania plików cookies może skutkować niepełnym i niepoprawnym działaniem strony internetowej, jednakże korzystanie ze strony będzie nadal możliwe.

Pozostałe informacje związane z procesem przetwarzania danych

Wszelkie pytanie dotyczące naszych polityk można uzyskać za pomocą adresu e-mail: rodo@twojstartup.pl
Ponadto informacje o administratorze danych osobowych i prawach przysługujących podmiotom, można znaleźć pod wskazanym adresem: https://crisscross.pl/strona/polityka-prywatnosci
W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych